Be inNovation İleşitim İzni

1.  Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Atölye: Girişim Öğrenci Kolu, (Be in’Novation yarışma heyeti), veri sorumlusu olarak Mentorluk hizmeti vermek isteyen başvuru sahiplerinin Kimlik Bilgileri (Adı, Soyadı), İletişim Bilgileri (E-posta adresi, Telefon Numarası, Şu an Yaşadığı Şehir), Eğitim Bilgileri (Öğrenim Gördüğü Okul ve Bölüm, Mezuniyet Yılı), Tercihleri ve Beklentilerine ait kişisel verilerini işlemekteyiz.

2.  Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Be in’Novation yarışma heyeti, belirtmiş olduğumuz kişisel verilerinizi;

 1. Mentorluk hizmeti vermek isteyen başvuru sahiplerinin bu hizmeti almak isteyen uygun öğrencilerle eşleştirilmesi,
 2. Mesleki, kariyer, kişisel gelişim fırsatları sunulması,
 3. Gelişmek istenen konu alanları hakkında gelişim imkanları tanınması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Be in’Novation yarışma heyeti, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirebilmek üzere Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), Kamu Kurumlarıyla, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve anlaşmazlık durumlarında Mahkemeler ile paylaşmaktadır.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Mentorluk hizmeti vermek isteyen başvuru sahiplerinin İnternet Portali üzerinden beyanıyla işlenmektedir. Kişisel veriler yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan bu veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerine ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde, aşağıdaki alanlarda bilgi edinebilirsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi ve silinmesi işlemlerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında Be in’Novation yarışma heyeti tarafından mevzuat kapsamında Kişisel Verilen belirtilen yöntemlerle iletebilecektir. Be in’Novation yarışma heyeti, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Be in’Novation yarışma heyeti tarafından, yukarıda yer alan bilgilerime, amaç kapsamında tanıtım, elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve Be in’Novation yarışma heyetinin gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğum haklara ve bu haklarla ilgili başvuru yöntemlerine ilişkin olarak Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 6. Maddesi kapsamında bilgilendirilmiş olduğumu kabul ediyorum.